OM MAGISKT TÄNKANDE

En podcast om livet, döden och evigheten. Om mänskor, gudar, änglar och demoner. Om själens visdom, poeternas magi och profeternas visioner. Om längtan, lidande och lust. Om det ovetbara.


Vi närmar oss verkligheten öppet, utan någon färdig trosföreställning eller ideologi. Vi prövar att förstå och tolka det vi möter på flera olika sätt: poetiskt, filosofiskt, intuitivt, vetenskapligt, existentiellt, andligt och psykologiskt.


Vår utgångspunkt är att gränsen mellan yttre och inre verklighet är porös, att universum rymmer mer än det vi kan erfara med våra fem sinnen och att det finns andra vägar till kunskap och insikt än de som ryms inom det gängse rationella, reduktionistiska, materialistiska paradigmet.


Vi pratar om den osynliga världen. Vi behandlar ämnen som telepati, nära döden-upplevelser, prekognition, synkronicitet, sanndrömmar, Gud, reinkarnation, omvänd kausalitet, ufo-fenomen, alternativ historia, astrologi, alkemi, förändrade medvetandetillstånd med mera.

Vi intresserar oss för forskning, påståenden, åsikter, teorier och perspektiv som dagens vetenskap skyggar för, inte intresserar sig för eller redan på förhand avfärdar som omöjliga.


Vägledning:


”Den som söker blott det man kan finna, han finner intet”  
- Per Lagerkvist

“Nothing is real”
John Lennon

Magiskt tänkande görs av Patrik Stigsson tillsammans med 

  • Lars Andersson - avsnitt 1 - 37 
  • Angela Aylward från avsnitt 50


Nedan följer en längre och mer utförlig programförklaring

Astronomen Carl Sagan pratar i boken Lustgårdens drakar om hur vi människor söker mönster i vår omvärld, även där sådana inte finns. Trädets skugga i skymningen blir ett monster, repstumpen en orm, den hoande ugglan en vålnads rop. Han menar att detta är orsaken till flera felaktiga slutsatser och missförstånd. Inte minst till vidskepelse och tron på övernaturliga väsen, som t ex andar, spöken och tecken från avlidna anhöriga.

Den kompletterande frågan, som Sagan inte ställer, är vem som beskrivit världen för oss in the first place, med vilka ord och i vilket syfte. Varifrån kommer kunskapen om världen, och hur säkra kan vi vara på att bilden håller? Vem skriver verklighetens manus, och vem tillrättavisar den som fäller en malplacerad eller otillåten replik? Vem har dresserat sjölejonen, målat kulisserna, bestämt dekoren och valt rekvisitan?

För hundra år sedan trodde Carl Sagans astronomkolleger att universum bestod av endast vår galax, Vintergatan. Man fann denna svåröverskådlig och nästan obegripligt stor. Dagens astronomer räknar med att universum består av två tusen miljarder galaxer (t v å t u s e n   m i l j a r d e r ! ). Och då har man ändå inte tagit med den mörka materien i beräkningen. Som tros utgöra mer än nittio procent av allt som finns.

Detta är inte ens ett exempel på ett så kallat paradigmskifte. När ett sådant äger rum välts allt vetenskapen tänker och tror över ända. En alternativ förståelse av naturen växer fram. En föråldrad världsbild lämnar plats för en ny.

Denna typ av perspektivförskjutning, fördjupning och utvidgning av insikt och kunskap är en pågående process. Det är så utvecklingen av mänskligt vetande sett ut genom åren, och det är så den kommer att fortsätta. Den berör all mänsklig aktivitet - religion, politik, ekonomi, vetenskap och så vidare.

Man kan fråga sig hur de människor blev bemötta, som för hundra år sedan (eller för den delen tidigare i historien) intuitivt anade att universum var mycket större än vad den etablerade vetenskapen hävdade. Vad kallade man de människor som sa: Jag anar att det finns mycket mer där ute. Jag har en känsla av att rymden är oerhört mycket större. Vintergatan kanske bara är en bland många galaxer. Ja, vi kanske inte ens kan registrera mer än en bråkdel av det som finns.

Vilka röster i vår samtid hävdar att vår nuvarande bild av verkligheten är lika ofullständig och bristfällig som tron att Vintergatan utgör hela universum? Hur behandlar etablissemanget deras tankar och teorier?

Vetenskapen förser oss med tillfälliga beskrivningar, de bästa gissningar man för tillfället kan uppbringa, provisorier som förr eller senare kommer att ersättas av andra.

Kanske vore en vetenskap mindre tvärsäker på sina metoder och resultat önskvärd. En ödmjuk vetenskap, som tar hänsyn till det den ännu inte kunnat konstatera. Som i sina ekvationer laborerar med en dimension av osäkerhet, oförutsägbarhet, och den kunskap som ännu inte är tillgänglig.

Det är här poeter, visionärer, magiker, medier, konstnärer, outsiders och allsköns provokatörer kommer in i bilden. Deras bidrag är oundgängligt för förståelsen av tillvaron i dess totalitet. Deras utsagor och insikter kompletterar den strikt materiella och reduktionistiska vetenskapens verklighetsbild. Den som i dag torgförs som den enda sanna och giltiga. Ja, som verkligheten själv.

Inspirerade av dessa frågor startar vi podcasten ”Magiskt Tänkande – om den större verkligheten”.

Carl Sagan utgick från att det finns en solid inre verklighet, distinkt avskild från den yttre. Vårt antagande är att detta är långt ifrån självklart.